Kotlíkové dotace - 3. výzva (základní pravidla)

Kotlíkové dotace jsou dotačním programem vyhlášeným vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. O příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na tuhá paliva.
Cílem programu je snížení emisních látek z lokálních topenišť , které znečišťují ovzduší , a to výměnou minimálně 85.000 starých kotlů do konce roku 2020. Domácnostem bude celkově vyplaceno 9 miliar korun z fondů EU. Probíhat budou ve 3 výzvách.

DOTACE POKRAČUJÍ !!!

Příjem žádostí pro Královehradecký kraj plánován na podzim 2020.

1.výzva podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření

Cílem podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (dále jen „NZÚ - AMO“) je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů a emisí znečišťujících látek.

Předmětem podpory poskytované prostřednictvím krajů jsou opatření vedoucí k úsporám energie v rodinných domech, k efektivnímu využití zdrojů energie a k lokálnímu snížení emisí skleníkových plynů a dalších látek znečišťujících ovzduší.

Podmínkou pro podání projektu krajem v rámci podprogramu NZÚ - AMO je vytvoření zásobníků žádostí na výzvách krajů v rámci 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP).

Kraj Alokace  Příjem žádostí
Královehradecký cca 100 mil. Kč září 2020
Středočeský 537 mil. Kč 03.06.2019 (zásobník projektů)
Ústecký 167 mil. Kč 16.09.209 (zásobník projektů)
Liberecký 145 mil. Kč 23.09.2019 (zásobník projektů)
Plzeňský 240 mil. Kč 01.10.2019 (zásobník projektů)
Pardubický 184 mil. Kč 08.10.2019 (zásobník projektů)
Praha hl.m. 24 mil. Kč 21.10.2019 (zásobník projektů)
Vysočina 247 mil. Kč 23.10.2019 (zásobník projektů)
Jihomoravský 140 mil. Kč 24.10.2019 (zásobník projektů)
Karlovarský 69 mil. Kč 01.07.2019 (zásobník projektů)
Jihočeský 314 mil. Kč Výzva uzavřena
Moravskoslezský 500 mil. Kč Výzva uzavřena
Olomoucký 178 mil. Kč Výzva uzavřena
Zlínský 166 mil. Kč Výzva uzavřena

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Důležité upozornění

 • Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění v rodinném domě nebo v bytové jednotce s vlastním zdrojem vytápění a samostatnou otopnou soustavou a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje.
 • Předmětem podpory není náhrada lokálních topidel (krbová kamna, akumulační kamna, elektrické přímotopy apod.)
 • Předmětem podpory není náhrada stávajícího plynového kotle.

Definice rodinného domu pro účely dotace: Stavba pro bydlení, ve které více než polovina plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Jsou v ní nejvýše tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.
Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodobé ubytování (hotel, penzion, chata apod.) se pro účely dotace za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.Pokud si potenciální zájemce o Kotlíkovou dotaci není jistý, jak je jeho dům veden, má možnost si to sám poměrně snadno na internetu ověřit. A to z údajů, jak je daný dům zapsán v katastru nemovitostí na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo - až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) - až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) - až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový "kondenzační" kotel - až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Pokud bydlíte v tzv. prioritních oblastech, můžete získat bonus 7 500 Kč. Další finanční podporu pak můžete získat, pokud kotlíkovou dotaci zkombinujete s programem Nová zelená úsporám a zažádáte o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému. Dotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu činí 20 000 Kč, při kombinaci s instalací solárních systémů 10 000 Kč.

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje, resp. uznatelné náklady)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Povinné přílohy žádosti

 • Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na komín a otopnou soustavu (viditelné napojení a umístění kotle v kotelně);
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření ("mikro" energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu;
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky;
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě;
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Dokument primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
 • Kopie osvědčení technika pro kontrolu technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
 • Ověřená plná moc k zastupování příjemce ve věci administrace projektu – v případě, že se kontaktní osoba uvedená v projektové žádosti liší od příjemce dotace.

Chyby v žádosti

 • Nedostatečná fotodokumentace připojení starého kotle.
  K žádosti musí být přiložena fotodokumentace, ze které je patrné napojení starého kotle na otopnou soustavu a komínové těleso. Tato dokumentace musí být pořízena z více pohledů, aby bylo jednoznačně zřejmé, že kotel byl v nemovitosti skutečně připojen a využíván (ideálně by měla fotodokumentace zachytit celou konstrukci kotle včetně umístění všech dvířek a připojených zařízení, detail napojení kotle na komín a na trubky otopné soustavy. Pro vyúčtování doporučujeme pořídit fotky ze všech možných stran a úhlů pohledu, ideálně i se zachycením štítku kotle.
 • Není předložen doklad o kontrole původního kotle.
  Každý teplovodní kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW musí podle zákona o ochraně ovzduší projít jednou za 36 měsíců pravidelnou kontrolou technického stavu. První kontrola měla být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který tuto povinnost zavedl). Vzhledem k tomu, že až do novely zákona v roce 2018 platila lhůta 24 měsíců, lze předpokládat, že prakticky na všech starých kotlech třídy 1 a 2 tato kontrola již provedena byla, neboť jde o kotle, které bylo možné na trh uvést nejpozději v roce 2015.
  V povinně vystaveném „Dokladu o kontrole“ musí být jednoznačně uvedeno, zda kotel smí či nesmí být provozován i po 1. září 2022. Dotace je určena pouze na výměnu kotlů, které nesmějí být provozovány po této době (kotle tříd 1 a 2, popřípadě kotle s neidentifikovatelnou třídou). Proto je vyžadováno předložení „Dokladu o kontrole“, protože zde jednoznačně speciálně zaškolený kontrolor deklaruje, že kotel odpovídá požadavkům na výměnu v rámci kotlíkových dotací.
 • Změny ve vlastnictví nemovitostí.
  Pro vyplacení dotace je nutné, aby žadatel byl vlastníkem nemovitosti minimálně po dobu od podání žádosti do účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud by v této době došlo ke změně vlastnictví, nárok na dotaci zaniká. Žadatel/vlastník nemovitosti je od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace zodpovědnou osobou za dodržení podmínek smlouvy, a to po celou dobu udržitelnosti projektu, což bude pro 3. výzvu až do 31. 12. 2028. To platí i v případě převodu vlastnických práv k nemovitosti na jinou osobu (ve většině případů se jedná o převod formou darování z rodičů na děti). Za veškeré budoucí nesrovnalosti budou zodpovědní původní příjemci dotace, proto doporučujeme nového vlastníka k dodržování povinností smlouvy zavázat v kupní (darovací) smlouvě.

Finanční příspěvek SFŽP (Kotlíková dotace, NZU)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. Vám nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN.

Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. Vás navštíví a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu, kontakt : www.DEKAMA.cz, pan David Mikulenka tel. 774 418 639, info@dekama.cz Za předpokladu instalace tepelného čerpadla od naší společnosti platí pro následující  speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady - 7.490,- Kč vč. DPH (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) - 1.490,- Kč vč. DPH (splatné ihned po provedení revize)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. nabízí prostřednictvím společnosti Dekama Trade další doplňkové služby v případě zájmu koncového uživatele:

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Pro bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Kotlíkové půjčky

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městském úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.

Dotované technologie tepelných čerpadel

Závěr

Pokud máte doma starý kotel na pevná paliva, rozhodně byste měli o kotlíkové dotaci uvažovat. Investice do nové technologie se Vám vrátí v podobě úspor provozních nákladů nejen na vytápění, ale díky nízkému tarifu elektřiny i na provozu celého domu.

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách příslušných krajských úřadů.

11