Obchodní podmínky

Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Provozovatel internetového obchodu – A-Z Chlazení s.r.o., Piletická 45, 500 03 Hradec

Králové IČO: 25267337, DIČ: CZ25267337 - dále jen provozovatel
Internetový obchod www.klimatizace.net - dále jen internetový obchod

Provozovna – Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 495 221 313, e-mail : info@klimatizace.net

Kupující - subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Objednávka

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník
potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky,
pokud uvedete správnou emailovou adresu, budete informováni potvrzovacím emailem. Pokud
potvrzovací email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo
prostřednictvím e-mailu.
Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení
objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a
termínu dodání požadovaného zboží.
Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací
termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky.
Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím
elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky
poslaném emailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, emailovou adresu a popis zboží, jehož
objednávku stornujete.

3. Storno objednávky

Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením
objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy,
když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky
je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může
uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné
na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k
vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto
případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u
dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny
neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího
za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil,
bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 20
pracovních dní.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat A-Z chlazení s.r.o., Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) http://www.klimatizace.net/kontakt. Můžete použít vzorový formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.pdf pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Společnost A-Z chlazení s.r.o. však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho co nastane dříve.

2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte osobně u nás na prodejně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

nesmí být použité

musí být nepoškozené

musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

s originál dokladem o koupi

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

 

6. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat
zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka
telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud
zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude
stornována.
Způsob platby
Na výběr máte z následujících typů plateb:
dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu

uvedenou v objednávce.
převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazník informován e-mailem, nebo

telefonicky o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje
pro převod částky na účet provozovatele. Po připsání částky na účet provozovatele, bude
zákazník kontaktován a po domluvě mu bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp.
doručovací adresu uvedenou v objednávce.
v hotovosti - probíhá na místě naší kamenné pobočky při převzetí zboží.

7. Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Dodací lhůty jsou standardně do 7. dnů. Uzboží běžně dostupného a zboží, které máme na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla tentýž nebo následující pracovní den. Přesný termín dodání Vám bude upřesněn v potvrzení objednávky.Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list, návod k použití.

Při nákupu do 10.000,- Kč bez DPH účtujeme dopravné 120,- Kč s DPH

Při nákupu nad 10.000,- Kč bez DPH  zajišťujeme po celé České republice ZDARMA

Při nákupu na DOBÍRKU účtujeme poplatek 40,- Kč s DPH

 

8. Otevírací doba

Zboží si lze osobně vyzvednout kdykoliv na adrese naší provozovny - Pondělí až Pátek od 7:00 do 16:00 hod.

 

9. Záruka a reklamace

Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění uvedeny níže.

10. Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách
internetového obchodu jsou uváděny bez DPH i včetně DPH.

11. Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u
bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na
účet).

12. Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, aby  uvedené jméno, příjmení, bydliště (poštovní adresa) a e-mailová adresa, telefonní číslo byly uloženy a použity a zpracovány společností A-Z Chlazení s.r.o.,    IČ: 25267337 se sídlem Piletická 45, Hradec Králové, 500 03 (dále jen společnost) vč. možnosti předání os. údajů společnosti výrobci zařízení a technologie pro registraci prodloužené záruky vč. případných servisních výkazů a oprav. A to za účelem následného kontaktování e-mailem anebo poštou či telefonem v rámci průzkumu spokojenosti s poskytnutou službou, případně sjednání např. pravidelného servisu, oprav a ostatních souvisejících služeb. Tento souhlas je udílen dobrovolně, bezúplatně, pro území celé České republiky a na celou dobu působení Společnosti na trhu v České republice. Poskytnutý souhlas může zákazník kdykoli odvolat svým e-mailem zaslaným Společnosti na e-mailovou adresu info@klimatizace.net nebo poštou na adresu A-Z Chlazení s.r.o., Piletická 45, Hradec Králové, 500 03 a to s účinky ode dne dojití takového e-mailu Společnosti.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Provozovatel internetového obchodu – A-Z Chlazení s.r.o., Piletická 45, 500 03 Hradec

Králové, IČO: 25267337, DIČ: CZ25267337 - dále jen provozovatel
Internetový obchod www.klimatizace.net - dále jen internetový obchod

Provozovna – Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 495 221 313, e-mail:info@klimatizace.net

Kupující - subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující
uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců (u některého druhu
zboží může být i delší) s výjimkami stanovenými zákonem. Doba trvání záruky je vždy uvedena na
záručním listě.
Záruka zaniká v následujících případech:
Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

Nevhodným používáním zboží.

Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.

Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Zboží bylo poškozeno živly.

3. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na
záručním listě), nebo provozovna prodávajícího.
Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený firmou A-Z Chlazení
s.r.o., je místem uplatnění reklamace vždy provozovna prodávajícího.
Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou
kupujícího k převzetí opraveného zboží. V případě, kdy bylo zboží na opravu odesláno přepravní
službou, bude po telefonické domluvě zasláno zpět na adresu zákazníka.
Pokud bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou
manipulací apod.), servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady
s tím spojené. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od
ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem
reklamace, vydáno kupujícímu.
Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných fotografií uvedených na internetových stránkách
obchodu prodávajícího.
V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy
písemné doporučení a posouzení autorizovaného technika.

 
Akce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace