648adcde4e1f8.jpg

Kotlíková dotace

Provoz starých kotlů. které nesplňují stanovéné emisní limity 3. a vyšší třídy, dle emisní třídy ČSN EN 303-5, bude od 01.09.2024 ZAKÁZÁN. Proto je nutné vyměnit tyto staré zdroje vytápění za nové. Pro tyto účely je možné využít KOTLÍKOVÉ DOTACE.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro nízkopříjmové skupiny lidí, jako jsou senioři , nebo lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Tito vlastníci nemovitostí mohou požádat o kotlíkovou dotaci, která může dosáhnout až 95% způsobilých výdajů. O dotaci je možné žádat prostřednictvím příslušného KRAJSKÉHO ÚŘADU v průběhu léta 2023.

Podpora je poskytována na instalace od 01.01.2021

TYP ZDROJE VYTÁPĚNÍ  LIMIT V KČ
Tepelné čerpadlo  180.000,-
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva  130.000,-
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  130.000,-

 

Seznam výrobků splňujících požadavky dotace naleznete ZDE

 

Způsobilé výdaje

Způsobilými výdaji pro montáž tepelného čerpadla jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu.

 

Příjem žádostí

KRAJ  PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Jihočeský  26.06.2023
Jihomoravský  01.08.2023
Karlovarský  14.08.2023
Královéhradecký  16.08.2023
Liberecký  04.09.2023
Moravskoslezský  31.07.2023
Olomoucký  01.08.2023
Pardubický  04.09.2023
Plzeňský  04.09.2023
Praha  07.08.2023
Středočeský  05.09.2023
Ústecký  01.08.2023
Vysočina  01.09..2023
Zlínský  12.09.2023

 

Potřebné doklady k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu
 • doklady o původním zdroji do které patří třídy 
 • fotodokumentace stávajícího zdroje tepla připojenou na otopnou soustavu
 • potvrzení o pobírání důchodu či příspěvku na bydlení
 • Potvrzení o trvalém bydlišti v případě stavby pro rodinnou rekreaci
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas manžela/ky v případě společného jmění manželů
 • Přílohy definované příslušným krajem

Po instalaci nového zdroje je třeba doložit

 • fotodokumentaci  noově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o zprovoznění nového zdroje tepla
 • Kopie protokolu o revizi spalinových cest ( v případě, že nový zdroj vytápění  má spalovací zdroj)
 • kopie zprávy o montáži
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého zdroje vytápění
 • kopie daňových dokladů spojených s pořízením nového zdroje vytápění
 • případně další doklady stanovené příslušným krajem

Aktualizováno 01.09.2023

Nevíte si rady s výběřem? Rádi Vám poradíme, stačí se jen zeptat.

 

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. Vám nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN a Samsung.

Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. Vás navštíví a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu, kontakt : www.DEKAMA.cz, pan David Mikulenka tel. 774 418 639, info@dekama.cz Za předpokladu instalace tepelného čerpadla od naší společnosti platí pro následující  speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady činí  10%  z dotační částky, nejvýše však 10.000,- Kč (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) - 1.490,- Kč vč. DPH (splatné ihned po provedení revize)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. nabízí prostřednictvím společnosti Dekama Trade další doplňkové služby v případě zájmu koncového uživatele:

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Dotované technologie tepelných čerpadel

Závěr

Pokud máte doma starý kotel na pevná paliva, rozhodně byste měli o kotlíkové dotaci uvažovat. Investice do nové technologie se Vám vrátí v podobě úspor provozních nákladů nejen na vytápění, ale díky nízkému tarifu elektřiny i na provozu celého domu.

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách příslušných krajských úřadů.

2