648add701117d.webp

Nová ZELENÁ ÚSPORÁM

Provoz starých kotlů. které nesplňují stanovéné emisní limity 3. a vyšší třídy, dle emisní třídy ČSN EN 303-5, bude od 01.09.2024 ZAKÁZÁN. Proto je nutné vyměnit tyto staré zdroje vytápění za nové. Pro tyto účely je možné využít PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

Nová ZELENÁ ÚSPORÁM se zaměřuje na úsporu energií při běžném provozu na budovách určených pro bydlení. Výhodou je možnost požádat o více produktů v jedné žádosti a tím získají i finanční bonus. Je určena pro vlastníky a spoluvlastníky nemovitostí na výměnu zdroje tepla, který  nesplňuje emisní třídy. Žádat mohou domácnosti nespadající do nízkopříjmové skupiny.

 

Žadatelé o dotaci

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

O výměnu toopidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostaně

 

Čerpání dotace lze u platnit

 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
 • na výměnu lokálních topidel na pevná paliva sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
 • na výměnu plynových kotlů a topidel, které jsou starší 20 let a nesplňují podmínky na energetickou náročnost budovy třídy A-D

 

Podporované zdroje vytápění

 • tepelná čerpadla 
 • individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu 
 • kombinovaná výrova elektřiny a tepla 
 • napojení na soustavu zásobování teplem 
 • lokální zdroje na biomasu 
 • kotle na biomasu 

 

Seznam výrobků splňujících požadavky dotace naleznete ZDE

Pokud žadatel zvolí jiný zdroj vytápění, než je uveden v seznamu technologií podporující dotaci, musí k žádosti doložit některé dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, že splňuje parametry programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

 

TYP ZDROJE VYTÁPĚNÍ  Rodinný dům (Kč)  Bytový dům (Kč/byt.jed.)
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody  100.000,-  50.000,-
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění bez přípravy teplé vody  80.000,-  40.000,-
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému  140.000,-  ---
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch  60.000,-  25.000,-
Napojení na soustavu zásobování teplem  40.000,-  15.000,-
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  80.000,-  35.000,-
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet  100.000,-  ---
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem  45.000,-  35.000,-
Individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu  45.000,-  ---
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  ---  35.000,-

Uznatelné výdaje jsou: nákup a instalace nového zdroje vytápění a souvisejících prvků, úpravy spalinových cest, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu, měření a regulace.

 

Příjem žádostí

 • příjem žádostí běží od září 2023
 • Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Potřebné doklady k podání žádosti

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

 

Potřebné doklady po instalaci

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Aktualizováno 01.09.2023

Nevíte si rady s výběřem? Rádi Vám poradíme, stačí se jen zeptat.

 

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. Vám nyní nabízí ve spolupráci s renomovaným partnerem DEKAMA TRADE, s.r.o. kompletní vyřízení dotace od vypracování a podání žádosti na příslušné úřady až po vyplacení finanční částky a to za předpokladu instalace produktu z naší široké nabídky tepelných čerpadel DAIKIN a Samsung.

Zástupce společnosti DEKAMA TRADE, s.r.o. Vás navštíví a dohodne všechny potřebné náležitosti s vyřízením daného dotačního titulu, kontakt : www.DEKAMA.cz, pan David Mikulenka tel. 774 418 639, info@dekama.cz Za předpokladu instalace tepelného čerpadla od naší společnosti platí pro následující  speciální podmínky vyřízení kotlíkové dotace:

 • poplatek za vypracování a podání žádosti společností Dekama Trade na příslušné úřady činí  10%  z dotační částky, nejvýše však 10.000,- Kč (splatné koncovým uživatelem po přidělení dotace)
 • potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11 (v případě, že koncový uživatel nemá) - 1.490,- Kč vč. DPH (splatné ihned po provedení revize)

Společnost A-Z Chlazení s.r.o. nabízí prostřednictvím společnosti Dekama Trade další doplňkové služby v případě zájmu koncového uživatele:

 • Administraci – Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • Finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • Ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • Vypracování PENB
 • Revizní a kontrolní zprávy (spalinové cesty)

Dotované technologie tepelných čerpadel

Závěr

Pokud máte doma starý kotel na pevná paliva, rozhodně byste měli o kotlíkové dotaci uvažovat. Investice do nové technologie se Vám vrátí v podobě úspor provozních nákladů nejen na vytápění, ale díky nízkému tarifu elektřiny i na provozu celého domu.

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách příslušných krajských úřadů.

2